Lantbruk

Ljus är en viktig miljöfaktor som påverkar och styr de fysiologiska processerna hos alla djur. Ljus gör det möjligt för dem att söka efter och hitta föda, påverkar dygnsrytmen och slutligen så initierar och reglerar ljuset frisättningen av flera hormoner som är avgörande för metabolisk reglering och reproduktion. Belysningslösningar för lantbruk och jordbruk bör således också ta hänsyn till jordbruksindustrins behov när det gäller visuell prestanda.

Temperatur och ljus är viktiga miljöfaktorer som påverkar djurfysiologin. Ljusexponering påverkar utsöndringen av melatonin och en 8-timmars dag för djurskyddsändamål föreskrivs av ett antal olika myndighetsbestämmelser. Detta innebär att ljusförhållandena i jordbruk och jordbruksanläggningar bör hållas stabila för att inte förändra eller störa djurs kronobiologiska rytmer. 

Boskap som utsätts för längre perioder av ljus i kombination med nattljus växer snabbare och ger mer mjölk. Val av ljuskälla spelar också en viktig roll, eftersom kycklingar som är uppfödda under fullspektrumbelysning har visat sig leva längre, lägga fler ägg och vara mindre aggressiva än kycklingar som är uppfödda under fluorescerande belysning. Äggen kan också bli större och med starkare skal. 

En annan aspekt att vara uppmärksam på är armaturernas kemiska beständighet för jordbrukssektorn. Armaturer för användning inom lantbruksindustrin kan utsättas för ammoniakångor och andra tuffa förhållanden, så det är viktigt att välja produkter med rätt kemisk beständighet, samt höga IP- och IK -klasser för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlig prestanda. 

 

Belysningskrav i EN 12464-1

Industriella verksamheter och hantverk – Lantbruk

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Lastning och hantering av varor, redskap och maskiner 200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Djurstallar 50 75 - 0,40 40 - - -  
Boxar för sjuka djur, kalvningsrum 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Foderberedning; mjölkrum; diskrum  200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Kall- och frysförvaring

Kampen mellan belysning och kyla är en ständigt pågående fråga i kylförvaringsbranschen. Temperaturerna i kylrum...

Loading image...

Tillverkande fabriker

Dagens monteringsarbete är mer och mer automatiserat, vilket leder till allt högre kvalitetskrav. De återstående...

Loading image...

Parkeringsgarage

Garage och parkeringshus med flera våningar kan ses som osäkra efter mörkrets inbrott, men denna bild förändras snabb...

Loading image...

Lager och logistik

Lagerlokaler är vanligtvis höga byggnader med höga hyllställningar, vilket innebär att de har mycket liten eller inge...

Loading image...

Kontrollrum

Designen och utformningen av kontrollrum är ett vetenskapligt forskningsfält i sig. Operatörer som arbetar nattskift...

Loading image...

Livsmedelsbearbetning

I livsmedelsindustrin är renlighet och hygienen avgörande för att säkerställa produktkvaliteten. Den frekventa...

Loading image...

Renrum

Att skapa armaturer för renrum kan beskrivas som konsten att kombinera robust design med lätt rengörbara ytor, en hög...

Loading image...

Tung industri

Tung industri inkluderar gruvdrift och metallbearbetning. Armaturer för dessa applikationer har höga krav på...

Loading image...

Kvalitetskontroll och laboratorier

Trots den ökande förekomsten av automatiserade arbetsprocesser är det mänskliga ögat fortfarande överlägset när det...

Loading image...

Kemiska anläggningar

Kemiska produktionsanläggningar är bland de tuffaste miljöerna och innehåller en mängd olika arbetsuppgifter. Höga...

Loading image...

Farliga områden

Områden med hög explosionsrisk finns i nästan alla tekniska anläggningar och strikta regler behöver följas för att...