Terms and conditions

Generelle vilkår og betingelser

Salgsbetingelser

 1. Med mindre annet skriftlig avtales gjelder nedenstående leverings-, og betalingsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjon, retur og kreditering. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i betingelsene.
 2. Oslo byrett skal være verneting ved tvist mellom partene i anledning kontrakten.
 3. Det tas forbehold om endring av tekniske spesifikasjoner og utførelse uten forutgående varsel.
 4. På forlangende fra Glamox må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale leveransen før varen leveres/settes i produksjon.
 5. Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, faktureres til de på bestillingsdagens gjeldende priser og betingelser. For alle ordre mindre enn kr. 1000,- netto, faktureres en ekspedisjonskostnad på kr. 50,-.
 6. Priser og leveringstider på spesialarmaturer er bare bindende for de tilbudte antall og typer.
 7. Glamox har salgspant i leverte varer (Pantelovens §3-14, 3-22) inntil varene er betalt, i den utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett.


Leveringsbetingelser

 1. Forsendelse skjer som:
  1. Ordinær transport:     DDP incoterms 2010, avtalt sted.
  2. Ekspressforsendelse: Etter avtale med kunden.

Forsendelse av master, fundamenter, etc. skjer FOB/FCA Ørsta - incoterms 2010.

 1. For alle leveranser beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp som følger:

Sone 1 - Østlandet: 3,0 %
Sone 2 - Sørlandet: 3,5 %
Sone 3 - Vestlandet: 4,0 %
Sone 4 - Nord-Norge: 6,0 %

Transportforsikring i hht. pkt 1a) belastes kjøper med 0,5 %.
Ved ekspressforsendelse skal frakttillegg avtales særskilt.

 1. Glamox har intet ansvar for leveringsforsinkelse som skyldes force majeure. Som force majeure regnes også streik og/eller lock out hos Glamox og/eller hos Glamox leverandører.
 2. Ved forsinket levering er Glamox sitt ansvar overfor kjøper begrenset oppad til 10 % av netto fakturaverdi av leveransen til dekning av dokumenterte merkostnader, og konvensjonalbot. Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke. Ansvar utover dette overfor Glamox er utelukket.
 3. Kunden har ansvar for å kontrollere varen ved mottak og plikt til straks å anmelde overfor transportør og Glamox ordrekontor der skade eller manko kan påvises. Fraktbrev fra transportør skal annmerkes og signeres av sjåfør og mottaker.

 

Skjer reklamasjonen etter at godset er mottatt, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen er oppstått før godset ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises, skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand. Mangler ved forsendelse må meddeles skriftlig til Glamox ordrekontor uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter varemottak.

Faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må alltid oppgis.

 

Betalingsbetingelser

 1. Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato. Etter forfall belastes rente i henhold til den gjeldende morarente. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra produksjonssted/lager.


Tekniske reklamasjoner

 1. Reklamasjoner må fremsettes samme dag som feil er oppdaget. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke påregnes. Ved aksept av reklamasjon vil saken få tildelt et eget reklamasjonsnummer (CHS nummer). Dette nummeret må benyttes i all korrespondanse med Glamox.
 2. Ved reklamasjon på ett enkelt produkt kjøpt fra hentelager hos grossist innleveres produktet hos grossist, hvor saken behandles sammen med Glamox ordrekontor. I mer omfattende tilfelle skal reklamasjonsrapport utfylles skriftlig i fellesskap med Glamox ordrekontor.
 3. Glamox sitt ansvar begrenses til defekter eller mangler som en direkte følge av fabrikasjonsfeil.
 4. Defekte deler blir reparert eller erstattet med nye ved retur til vårt lager eller produksjonssted.
 5. Feilsøking i anlegget eller kostnader ved demontering og nymontering av materiell levert av andre enn Glamox dekkes ikke.
 6. Reparasjoner som blir utført på stedet etter kundens anmodning blir bare godtgjort av Glamox når dette er skriftlig avtalt på forhånd og fakturaen inneholder referanse til riktig CHS nummer.
 7. Tingforvoldt skade: Glamox har ikke ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser for skade voldt av levert materiell.
 8. Glamox sitt ansvar bortfaller når produktet monteres under andre forhold enn forutsatt.
 9. Ansvar for Glamox for tap, direkte eller indirekte, som følge av feil og mangler utover hva som er angitt, er utelukket.


Garanti - link til siden.

 

Retur og kreditering

 1. Vare tas ikke i retur uten skriftlig avtale. Egen returavtale inkl. informasjon om faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må følge varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale eller uten avtale vil ikke bli kreditert.
 2. Er retur akseptert krediteres lagervare (A-varer) med 80 % av netto fakturasum, dog belastes kunden for minimum 500,- eks. mva. for mottaksomkostninger.
 3. Tidsfrist for retur er innen 6 måneder fra fakturadato.
 4. Retur må skje i original og uskadet emballasje.
 5. Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.
 6. Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke.


Forhold til annen lovgivning
Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.

Generelt
Alle priser er eks. miljøgebyr. Miljøgebyr blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser fra Renas. Innføring av miljøgebyret er i henhold til Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter fastsatt av Miljøverndepartementet 16.3.1998.

Alle priser er netto forhandlerpris eks. fraktsonetillegg, miljøavgift og mva.

Glamox tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner.