Kvalitetspolicy

Våra affärsenheter uppmuntras stark att sträva efter ständig förbättring av sina processer och produkter för att framgångsrikt möta kundernas och samhällets krav.

Ständiga förbättringar och omfattande kunskap är nyckeln till att utveckla, producera och sälja belysningslösningar med den rätta kvalitén, lång livslängd och låg energiförbrukning.

Genom att åta oss att följa nationella, internationella och självpålagda krav är vi kapabla att säkerställa leverans av produkter som överensstämmer med kundernas krav och specifikationer inom vårt marknadssegment. Detta innefattar att sätta upp mål för att leverera rätt produkt vid överenskommen tid, pris och plats.

Feedback inhämtas ofta från våra kunder och fungerar som ett användbart verktyg som hjälper oss till förbättring och att säkerställa att kundnöjdheten upprätthålls. Med stöd av den fortsatta förbättringen av kvalitetskontrollsystemet kan vi säkerställa att dessa krav uppfylls.  
 

Miljöpolicy

Glamoxkoncernen följer också en miljöpolicy som har i syfte att följa upp vår påverkan på naturmiljön. Detta inkluderar aspekter som energi- och vattenförbrukning, koldioxidavtryck, avfallshantering och återvinning, samt restriktioner avseende användning och kassering av farliga material och ämnen. Flera av våra produktionsenheter innehar ISO 14001 miljögodkännande.  

Nedladdningar:

ISO 9001 certifikat
 
Klicka för att ladda ned ISO 9001 kvalitetcertifiering för våra produktions- och testanläggningar. 

ISO 14001 

 

ISO 45001 


ISO 13485
 


ISO 50001

 

Ex certificate