Loading image...

Högriskområden

Under en nödsituation i ett högriskområde måste belysningen först och främst vara tillräckligt stark för att säkert stänga av all farlig utrustning och omedelbart evakuera.

Högriskområden är utrymmen där människor potentiellt kan utsättas för olika typer av faror. Definitionen av en situation som kan klassificeras som farlig beror naturligtvis på en persons individuella bedömning samt den riskbedömning som gjorts under utarbetandet av nödljusdesignen. Oftast inkluderar dock riskfaktorer periodisk eller permanent närvaro av folkmassor, vilket kan orsaka ökad stress vid en nödevakuering, och det kan leda till hotfulla omständigheter. Den andra, mycket vanliga riskfaktorn är närvaron av processer eller maskiner som måste stängas av innan man kan evakuera.

Minimera risken genom säker utrymningsbelysning

Till skillnad från standby-belysning ingår nödbelysning i högriskområden i standardomfånget för nödbelysning. Därför kan den inte under några omständigheter användas för att fortsätta aktiviteter eller processer, den behöver bara tjäna syftet att säkerställa dess säkra avstängning och omedelbara evakuering av de som befinner sig inom området. Denna typ av nödbelysning bör också användas under evakueringsprocessen, när en serie händelser inträffar som kan generera en farlig situation (som en konvergens av evakueringsvägar vid en nödutgång, där ett stort antal människor kan ackumuleras).

Högrisksituationer kan uppstå när människor inte är särskilt bekanta med byggnaden de befinner sig i (t.ex. i biopublik eller på idrottsanläggningar), men detta är inte en regel och kan också hända personer med omfattande kunskap om anläggningen (t.ex. operatörer som är anställda för att inspektera maskiner i en fabrik).

Prioritera panikprevention

I vart och ett av dessa fall är dock de högre belysningsparametrarna än de som definieras i evakueringsstandarden framför allt avsedda att förhindra panik och förbättra synligheten för potentiella hinder och själva utrymningsvägen. Men den ger dig också tillräcklig ljusnivå för att korrekt stänga av nödvändiga maskiner eller utrustning före evakuering, så att denna inte fortsätter att fungera när obevakad.

Individuella nödljusarmaturer används oftast för att säkerställa lämpliga ljusintensitetsparametrar i högriskområden. Behovet av att säkerställa lämpliga parametrar i arbetsytor måste beaktas i beräkningsprocessen. Det erforderliga tidsintervallet mellan detektering av strömavbrott och nödbelysningen som tänds för denna typ av belysning bör inte överstiga 0,5 s, och varaktighetstiden bör bestämmas av användaren av utrymmet under riskbedömningsprocessen för den givna anläggningen.

EU:s riktlinjer kräver lämpliga utrymningsvillkor för alla bemannade arbetsplatser

Viktiga principer för nödljussdesign att komma ihåg för högriskområden:

 • kännedom om anläggningen och utrymningsvägarna
  beroende på uppgiften och de personer som ockuperar lokalerna
 • varaktighetstiden
  som är beroende av uppgiften
 • välja belysningsutrustning
  som säkerställer en aktiveringstid som inte är längre än 0,5 s efter strömavbrottet
 • det faktum att de specifika belysningskraven kan beskrivas av branschstandarder eller förknippas med utförandet av specifika aktiviteter.
  Till exempel: belysningsomfånget "Säkerhetsbelysning för deltagare" i standarden "Ljus och belysning - Sportbelysning" säger att under sim evenemang, i händelse av strömavbrott, måste belysningen bibehållas med minst 5% av den allmänna belysningsintensiteten under en period av 30 sekunder efter strömavbrottet, och först efter denna tid kommer de föreskrifter som beskrivs i nödbelysningsstandarden att träda i kraft.

 

Krav på nödljus:

Typ av nödljusbelysning  arbetsuppgift/ aktivitetsområde

Belysningsstyrka (Emin) / Luminansnivå (Lmin)

Jämnhet (Ud)

Område

Varaktighet

Tid tills 50% / 100% belysningsstyrka uppnås
Belysning i högriskområden 10% av den allmänna belysningen, inte mindre än 15 lx 0.1 På planet för aktivitetsytan Efter behov för uppgiften 5 s