Dane osobowe

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Prawa podmiotów danych

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez spółki tworzące Grupę Kapitałową ES-SYSTEM, tj. ES-SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ES-SYSTEM NT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach (zwane dalej łącznie: Spółkami Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM) przysługują następujące prawa:

  • dostępu do treści jej danych osobowych,
  • do sprostowania jej danych osobowych,
  • do uzupełnienia jej danych osobowych,
  • do usunięcia jej danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,
  • do przenoszenia jej danych osobowych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dotyczą)

Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych z ww. uprawnień możliwość skorzystania z  nich zależy od spełnienia określonych w RODO przesłanek. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie także rodzaj podstawy, na której oparte jest konkretne przetwarzanie danych osobowych, a także cel i sposób przetwarzania tych danych.

Dodatkowo, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzule informacyjne

Odbiorco korespondencji kierowanej z domeny essystem.pl,

Grupa ES-SYSTEM pragnie zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych osób, których dane przetwarza. Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek wiadomość z adresu @essystem.pl – Twoje dane osobowe (czyli adres poczty elektronicznej oraz dane osobowe zawarte w treści korespondencji) są przetwarzane przez spółki Grupy ES-SYSTEM.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”, nakłada na nas obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego chcemy żebyś wiedział i był świadomy jakie dane, w jakim celu są przetwarzane, kto jest administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa  Ci przysługują w związku z ochroną Twoich danych osobowych, dlatego uważnie zapoznaj się z poniższą klauzulą, a w razie wątpliwości, skorzystaj z przysługujących Ci praw.

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej z domeny essystem.pl są wspólnie spółki Grupy ES-SYSTEM, związane porozumieniem o współadministrowaniu, dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.essystem.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

[Dane kontaktowe] Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Dział Prawny, ES-SYSTEM Sp. z o.o., adres: ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, adres mailowy: dzialprawny@essystem.pl.

[Monitorowanie] Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli Dział Prawny. Możesz się z nim skontaktować elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres: dzialprawny@essystem.pl.

[Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe, w tym m.in. adres poczty elektronicznej są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Współadministratorów. Bez wykorzystania tego kanału komunikacji działalność Współadministratorów nie mogłaby sprostać rozwojowi technologicznemu, a kontakt z Tobą mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Współadministratorami oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 
[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 
[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Współadministratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f RODO, czyli uzasadniony interes Współadministratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez Administratorów.

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] O ile Współadministratorzy podejmą decyzję o przekazywaniu danych osobowych odbiorców poczty elektronicznej poza obszar EOD wyłącznie w zakresie na jaki pozwalać będzie prawo, wówczas aktualna informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie www.essystem.pl (w zakładce „Dane osobowe”).
 
Mając na uwadze specyfikę poczty elektronicznej, jej szerokie zastosowanie, może się zdarzyć, że Twoje dane kontaktowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.
Wskazanie konkretnego podmiotu, który udostępnił nam Twoje dane nie jest jednak możliwe w przedmiotowej klauzuli – mającej charakter generalny dla wszystkich odbiorców korespondencji z domeny essystem.pl.
 
Możesz być jednym z odbiorców poczty elektronicznej z domeny essystem.pl, o którym ze względu na łączące Cię ze Współadministratorami stosunki prawne i faktyczne, możemy posiadać i przetwarzać zgodnie z prawem szerszy zakres danych osobowych niż wynikające tylko z komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego w celu pozyskania kompleksowej informacji o przetwarzanych danych osobowych prosimy o zapoznanie się również, w zależności od swojego statusu (przynależności do określonej kategorii osób z punktu widzenia przetwarzanych danych osobowych), z odpowiednimi szczegółowymi klauzulami informacyjnymi Ciebie dotyczącymi.


Klauzula informacyjna dla pracowników o zakresie przetwarzania ich danych osobowych w związku ze stosunkiem pracy
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla oferentów towarów i usług
Klauzula informacyjna dla dostawców oraz nabywców towarów i usług (stron umowy); oraz/lub osób ich reprezentujących
Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych
Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych
Klauzula informacyjna dla gości obiektów Współadministratora
Klauzula informacyjna dla osób w związku z dokumentacją budowlaną lub projektową
Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji
Klauzula informacyjna dla osób, które nawiązały kontakt w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym
Klauzula informacyjna dla osób których dane pozyskano z baz danych
Klauzula o monitoringu
Klauzula informacyjna dla osób, na rzecz których organizowana jest akcja charytatywna


Współadministrowanie

 Spółki tworzące Grupę Kapitałową ES-SYSTEM, tj. ES-SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Glamox NT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach (zwane dalej łącznie: Spółkami Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM), w związku z faktem iż wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zdecydowały się zawrzeć porozumienie o współadministrowaniu, stając się Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez każdą z nich. Dzięki temu możliwe jest także stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów.
 
Porozumienie o współadministrowaniu reguluje głównie kwestie wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi Współadministratorami. Jednak częściowo dotyczy ono osób, których dane są przetwarzane przez Współadministratorów. W tym zakresie stworzony został wyciąg z porozumienia dostępny pod tym linkiem.

Loading image...

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z kwestią przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego zagadnienia skontaktuj się z nami:

Dział prawny
ES-SYSTEM sp. z o.o.
adres: ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków,
e-mail: dzialprawny@essystem.pl