Loading image...

Glamox forplikter seg til Science-Based Targets-initiativet

Hos Glamox jobber vi kontinuerlig mot å redusere klimafotavtrykket til produktene og driften vår. Vi vet at belysning bidrar til 15 – 20 % av verdens elektrisitetsforbruk og står for 5 % av verdens klimagassutslipp, så endringer vi gjør kan ha stor innvirkning. På grunn av dette har vi forpliktet oss til å sette kortsiktige bedriftsomfattende utslippsreduksjoner i tråd med klimavitenskap med Science-Based Targets-initiativet (SBTi).

SBTi er et partnerskap mellom Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). Kort sagt mobiliserer det privat sektor til å ta ledelsen når det gjelder presserende klimatiltak. Den siste klimavitenskapen advarer om at vi må dempe temperaturøkningen dramatisk for å unngå de katastrofale konsekvensene av klimaendringer. Vitenskapsbaserte mål viser bedrifter og finansinstitusjoner hvor mye og hvor raskt de trenger å redusere sine klimagassutslipp for å forhindre de verste effektene av klimaendringer.

Teknisk direktør Birger Holo har ansvaret for å implementere bærekraftstiltak gjennom hele verdikjeden hos Glamox. Han forklarer at vi har forpliktet oss til å jobbe innenfor Science-Based Targets-initiativet fordi det er gullstandarden i vitenskapsbasert klimaarbeid.

 

Loading image...

– Vi ønsker å sikre at vårt bærekraftsarbeid er ekte og transparent. For at arbeidet vårt skal ha virkelig betydning, må vi sørge for at vi implementerer endringene som faktisk utgjør en forskjell. Når du forplikter deg til SBTi har du maksimalt to år på deg til å utvikle bedriftens mål for utslippsreduksjon og få dem godkjent av Science Based Target-initiativet. Arbeidet vårt har startet litt allerede, men forventes å akselerere når vi blir med i "Climate ambiton accelerator program", arrangert av UN Global Compact, høsten 2022. To år kan virke som mye, men ved å bli med på initiativet får vi tilgang til råd fra eksperter, veiledningsdokumenter, webinarer og andre ressurser som vitenskapsbaserte målsettingsverktøy. Ved å gjøre det på denne måten kan vi være trygge på at målene vi setter er de som har størst effekt.

Birger Holo, Teknisk direktør Glamox

Han fortsetter med å forklare at vi først må måle våre eksisterende utslipp for hvert trinn i verdikjeden vår. Hvordan sluttbrukeren bruker produktene våre, og hvor lenge de bruker dem, er den viktigste bidragsyteren til det totale energiforbruket i hele produktets levetiden. Dette betyr at vi ikke bare kan se på produksjon, transport og distribusjon – vi må vurdere produktets levetid fra starten til slutten av livssyklusen. Vi må da finne ut hvilke endringer som vil ha størst klimapåvirkning og følge opp med å implementere dem. 

Bare rundt 37 virksomheter i Norge har forpliktet seg til Science-Based Targets-initiativet så langt. Vår ambisjon er å være en bærekraftsleder i vår bransje, og å jobbe innenfor SBTi sørger for at vi har best mulig sjanse til å lykkes.

Gjennom Paris-avtalen fra 2015 forpliktet verdens regjeringer seg til å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 °C over førindustrielle nivåer og fortsette arbeidet med å begrense oppvarmingen til 1,5 °C. I 2018 advarte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) at global oppvarming ikke må overstige 1,5 °C over førindustrielle temperaturer for å unngå de katastrofale konsekvensene av klimaendringer. For å oppnå dette må utslippene av klimagasser (GHG) halveres innen 2030 – og falle til netto null innen 2050. Kilde: https://sciencebasedtargets.org/about-us#what-we-do

 

    SBT_logo1.png

1.5C_Campaign_Logo_-_no_our_only_future_CMYK_[white_background].jpg