Loading image...

Glamox förpliktigar sig till Science-Based Target initiativet

På Glamox arbetar vi kontinuerligt med att minska klimatavtrycket för våra produkter och verksamheter. Vi vet att belysning bidrar till 15 - 20 % av världens elförbrukning och står för 5 % av världens utsläpp av växthusgaser, så förändringar vi gör kan ha stor inverkan. På grund av detta har vi åtagit oss att sätta kortsiktiga affärsomfattande utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskapen med Science-Based Targets Initiative (SBTi).

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Kort sagt mobiliserar det den privata sektorn att gå i täten när det gäller akuta klimatåtgärder. Den senaste klimatvetenskapen varnar för att vi måste dämpa temperaturökningen dramatiskt för att undvika de katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna. Science-based target visar företag och finansinstitutioner hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Glamox tekniska direktör, Birger Holo, ansvarar för att implementera hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan på Glamox. Han förklarar att vi är engagerade i att arbeta inom satsningen Science-Based Targets eftersom det är guldstandarden inom vetenskapsbaserat klimatarbete.

Loading image...

– Vi vill säkerställa att vårt hållbarhetsarbete är genuint och transparent. För att vårt arbete ska få verklig betydelse måste vi se till att vi genomför de förändringar som faktiskt gör skillnad. När du binder dig till SBTi har du högst två år på dig att utveckla företagets utsläppsminskningsmål och få dem godkända av initiativet Science Based Target. Vårt arbete har kommit igång lite redan, men förväntas accelerera när vi går med i "Climate ambiton accelerator program", arrangerat av FN:s Global Compact, hösten 2022. Två år kan tyckas vara mycket, men genom att gå med i initiativet får vi tillgång till expertråd, vägledningsdokument, webbseminarier och andra resurser som vetenskapsbaserade målsättningsverktyg. Genom att göra på det här sättet kan vi vara säkra på att de mål vi sätter upp är de som har störst effekt.

Birger Holo, teknisk direktör Glamox

Han fortsätter med att förklara att vi först måste mäta våra befintliga utsläpp för varje steg i vår värdekedja. Hur slutanvändaren använder våra produkter, och hur länge de använder dem, är den viktigaste bidragsgivaren till den totala energiförbrukningen under produktens livslängd. Det gör att vi inte bara kan se på produktion, transport och distribution – vi måste ta hänsyn till produktens livslängd från början till slutet av livscykeln. Vi måste då ta reda på vilka förändringar som får störst klimatpåverkan och följa upp genom att genomföra dem.

Endast cirka 37 företag i Norge har förbundit sig till initiativet Science-Based Targets hittills. Vår ambition är att vara en hållbarhetsledare i vår bransch och att arbeta inom SBTi säkerställer att vi har bästa möjliga chans att lyckas.

Genom Parisavtalet från 2015 åtog sig världens regeringar att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 °C över förindustriella nivåer och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. 2018 varnade Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) för att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 ° C över förindustriella temperaturer för att undvika de katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna. För att uppnå detta måste utsläppen av växthusgaser (GHG) halveras till 2030 – och sjunka till nettonoll till 2050.

Källa: https://sciencebasedtargets.org/about-us#what-we-do

Läs mer om hållbarhet hos Glamox här.