Muutus paremuse poole – see on silmatorkavalt ilmne inimestele

Aastal 2021 tehti parandusi siseruumides asuvate töökohtade valgustuse Euroopa tandardisse EN 12464-1 ning lisati mõningaid olulisi muudatusi ja täiendusi. Vestlesime Erlend Lillelieni ja dr Paul Walter Schmits-Reineckega – standardi tehnilise komitee kahe kauaaegse liikmega – sellest, kuidas nad jõudsid nende muudatuste osas konsensusele ning kuidas standard võetakse kasutusele üle kogu Euroopa.

1. SEPTEMBRIL 2021 vahetas Euroopa standardi EN 12464-1:2011 välja muudetud väljaanne EN 12464-1:2021 Valgus ja valgustus – Töökohavalgustus – Osa 1: Sisetöökohad. Tegemist on 2002. aasta originaalstandardi teise väljaandega, mille esimene versioon on aastast 2010.

Mis on muutunud võrreldes 2010. aasta väljaandega? On tehtud mõningaid üsna olulisi täiendusi, eriti seoses inimeste ja kasutajate vajadustega, mis saavad nüüd palju rohkem tähelepanu. Tööpiirkondade valgustusnõuded visuaalsete ülesannete täitmiseks on tihedalt seotud ruumiga, kus neid täidetakse. Tehniliselt on LED teinud varasemate tehnoloogiate suhtes võidukäigu, olles nüüd kõige olulisem valgusallikas.

Peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega on järgmised:

• Tabelis on täiendavad parameetrid ja muudatused.
• Tähelepanu „ruumi heleduse“ suurendamisel.
• Arvutusalad on muudetud selgemaks.
• UGR-meetodi (Unified Glare Rating) soovitatav praktika (lisa A).
• Valgustuse mittevisuaalsed mõjud (lisa B).
• Valgustusdisaini aspektid (lisa C).

Üks põhilisi muudatusi standardis on see, et arvutustabelisse on lisatud rohkem parameetreid, eriti seoses „modifitseeritud valgustustiheduse” kasutamisega. Samuti on uuendatud tabeli muid osi, sh osa teksti ja viiteid.

„Ruumi heleduse“ ja arvutusalade osas aitavad seinte ja lagede valgustus koos pindade peegeldusvõimega nüüd kaasa heleduse suurenemisele ning on „ruumi tajutava heleduse“ näitajad. „Visuaalse tööpiirkonna“ nõuded on nüüd määratletud sõnadega „Em nõutud“ ja „Em muudetud“, kusjuures „ruum ja koht“ on tähistatud kui „Em sein“, „Em silindriline“ ja „Em lagi“. Muudatuste
tulemusena suureneb ruumi heledus vastavalt nendele uutele nõuetele. Arvutusalad, st tööpiirkond, lähi- ja ümbritsev ala on samuti muudetud selgemaks.

Standard sätestab, et valgustus peab olema reguleeritav vastavalt hoone kasutajate tegelikele vajadustele ja süsteem peaks tagama, et ainult elektrivalgustuse abil on võimalik saavutada valgustihedus, mis vastab või ületab soovitatud valgustiheduse taset (eeldades halvimat stsenaariumi ilma päevavalguse panuseta). Valgustatust on võimalik saavutada nii päevavalguse kui ka elektrivalgustuse või nende kahe kombinatsiooniga. Lisaks peab valgustus olema projekteeritud selliselt, et see vastaks energiatõhusal viisil konkreetse ülesande, tegevuse või ruumi valgustusnõuetele. Siiski on oluline mitte teha kompromisse valgustuspaigaldise visuaalsetes aspektides, lihtsalt energiatarbimise vähendamiseks. Standardis sätestatud nõutavad
minimaalsed valgustustasemed on miinimumväärtused, mida tuleks aja jooksul säilitada.

Uue standardi lisas A on välja toodud UGR (Unified Glare Rating) meetodi kasutamise soovitatavad parimad praktikad. Valgustustoode tuleb kontrollida UGR-tabeli alusel, et tõendada toote sobivust visuaalse ülesande täitmiseks. See tabelimeetod aitab seetõttu piirata mistahes sisevalgustussüsteemide valgustite tekitatud ebamugavustunnet.

Uue standardi lisa B viitab valgustuse visuaalsetele aspektidele (nt ruumi heledus), kuid tutvustab ka valgustuse mittevisuaalseid efekte, muuhulgas seda, kuidas valgustus mõjutab inimese ööpäevarütmi ja meeleolu ning kuidas valgustus võib parandada jõudlust ja heaolu.

Standardi lisas C „Valgustusdisaini kaalutlused“ on toodud näide parameetrite „Em nõutud” ja „Em muudetud” kasutamisest tüüpilise valgustusprojekti arvutamisel kontoris, kus enamik töötajaid on üle 50 aasta vanad.

Intervjuu Erlend Lillelieni ja prof dr Paul Walter Schmits-Reineckega EN 12461-1: 2021 tehnilisest komiteest

Loading image...

Erlend Lillelien on sõltumatu konsultant ja vanemvalgustusdisainer, kes on töötanud valgustusvaldkonnas alates Kansase ülikooli lõpetamisest. Tugeva taustaga arhitektuuriinsenerina elektri- ja valgustuslahenduste valdkonnas on Erlend olnud CENi valguse ja valgustuse tehnilise komitee CEN/TC 169/WG2 (2. töörühm – Töökohtade valgustus) väärtuslik liige alates 1998. aastast. Tema kõige olulisem panus on olnud niisise- kui ka välisvalgustuse standardite EN 12464 väljatöötamisel.

Loading image...

Prof. Dr. Paul Walter Schmits-Reinecke õppis Berliini Tehnikaülikoolis elektrotehnikat ja on aastaid töötanud Saksamaa Valgustustehnoloogia Seltsi erinevates komiteedes, eriti sisevalgustuse valdkonnas. Paul on osalenud mitmesugustes tegevustes nii riiklikus kui ka rahvusvahelises standardiseerimises, samuti täitnud valgustusdisaini eriala õppejõu rolle Saksamaa erinevates kolledžites ja ülikoolides, sealhulgas HAWKi disainiteaduskonnas Hildesheimis ja TFH Berliinis ja BTU Cottbusis. Paul on alates 2000. aastast olnud CEN-i valguse ja valgustuse tehnilise komitee CEN/TC 169/WG2 (töögrupp 2 – Töökohtade valgustus) väärtuslik liige, mis on spetsialiseerudes sisevalgustusele. Praegu on ta professor ja konsultant.

Kas oskate kirjeldada standardi EN 12464-1 tehnilise komitee töörühma ja selle toimimist?

EL: Töörühm koosneb umbes 22 kuni 25 liikmest. Seoses uue, 2021. muudetud standardiga oleme koos käinud umbes 25 korda ning selle valmimisele kulus viie aasta parim osa. Iga kord kui
kohtume on tavaliselt kohal 10 kuni 15 liiget. Iga riiki toetab tavaliselt üks „ekspert“, välja arvatud Ühendkuningriik ja Saksamaa, kust igal kohtumisel on kuni kolm eksperti. Töörühmas esindatud riigid on valdavalt Lääne- ja Põhja- Euroopast ning nende hulka kuuluvad Norra, Rootsi, Taani, Soome, Suurbritannia, Saksamaa, Holland, Šveits, Austria, Belgia, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania. Meil tuleb aru anda Euroopa Standardikomiteele, CENi valguse ja valgustuse tehnilisele komiteele nr 169.

PWSR: Esimene Euroopa standard, mille kallal töötasime, oli suur väljakutse, sest pidime kokku koondama iga liikmesriigi erinevad nõuded. See oli ja on siiani üks meie peamisi ülesandeid standardikomitees. Peame leppima sellega, et teised inimesed teevad asju veidi teisiti kui meie oma kodumaal ja ehkki seda tuleb standardis kajastada ja järgida, on igal riigil siiski teatud vabadus kirjeldada näiteks seda, kui suur on nende „tööpiirkond“ valgustusprojekti arvutuses.

Kuidas saavutada konsensust töörühmana?

EL: Meil on CEN-ile aru andev kokkukutsuja, kelle valib tehniline komitee. Me jõuame üksmeelele koosolekute ja arutelude kaudu. Ainuüksi selle 2021. aasta redaktsiooni teemal oli meil kuni 25 koosolekut, tavaliselt kahepäevased koosolekud, mida peeti erinevates kohtades üle Euroopa. Koosolekuid korraldavad kõik liikmesriigid kordamööda. Nendel kohtumistel saavutame üksmeelele läbi arutelude, sageli väga pikkade arutelude! Viimaste Covid-lukustamiste ajal kohtusime grupina internetis Microsoft Teamsi või Zoomi abil. Need on osutunud üsna kasulikuks ja hästi
toimivaks.

PWSR: Töö standarditega peaks alati põhinema konsensusel. Me kõik peame standardi muutmise või täiendamise osas üksmeelselt kokku leppima. Kuid pärast kohtumisi võib see tähendada, et riiklikel ekspertidel tuleb võib-olla nõustuda mõningate kompromissidega. Kui nad naasevad oma kodumaale, peavad nad kompromissi oma riiklikule komiteele, kolleegidele ja töökaaslastele „maha müüma“. Kõike seda öeldes on uues standardis mõned riiklikud kõrvalekalded. Ma usun, et Slovakkia jaoks on meil neid praegu ainult üks. Suurim kõrvalekalle selle standardi puhul on aja jooksul olnud Taani, kellel olid oma riiklikud eeskirjad, mille alusel neil võis olla madalam valgustugevus, kui meie standard sätestab. Kuid need kõrvalekalded on haruldased.

EL: Paljud inimesed, kes tutvuvad uute standarditega, unustavad või ei tea erinevust standardi ja juhendi vahel. Meie koostame standardi ja selle näol põhimõtteliselt tegemist miinimumlahendustega, millest tuleb kinni pidada, et saavutada teatud tase. Püüame väga mitte kirjeldada tegelikke valgustuslahendusi, vaid kirjeldame selle asemel jõudlustasemeid, mis tuleb saavutada. Me ei ütle, millist tüüpi valgusteid peaksite kasutama, näiteks allvalgusteid või seinale kinnitatavaid valgusteid, vaid lihtsalt seda, milline lukside tase tuleb saavutada. Paljud lugejad ostavad uue standardi ja on pettunud, kuna vajavad uue standardi tõlgendamiseks kohalikke riigispetsiifilisi juhiseid. Nad eeldavad, et saavad juhiseid valgustuslahenduse kohta otse standardist, kuid see ei kuulu meie pädevusse. Siin tulevad mängu riiklikud juhendid, mis aitavad igal riigil uut standardit tõlgendada ning pakuvad rohkem üksikasju selle kohta, mida standard konkreetse riigi jaoks tähendab.

EL: Kuluküsimuste tõttu töötavad vähemalt pooled töörühma liikmetest tootjate juures. Teine pool esindab tavaliselt standardiorganisatsioone. Mõned, näiteks mina ise, on sõltumatud konsultandid. Standardite väljatöötamine ilma tootjate ja valgustusdisainerite osaluseta oleks praktiliselt võimatu.

Kuidas jõudsite uues standardis väärtuste „Em nõutud” ja „Em muudetud” juurde?
EL: See oli tõesti pikaajaline protsess, mis kestis kolm kuni neli aastat. Enne jõudmist siia, kus me nüüd oleme, tuli läbi käia palju iteratsioone. Valgustuse juhtimise aspektis oli minu jaoks näiteks väga oluline hämardamise kasutamine, sest ma ei tahtnud, et me sätestaksime, et teatud tingimuste korral peate kasutama „ülemist“ või „modifitseeritud“ väärtust. Näiteks on teie tööjõud üldiselt võib-olla vanemaealisem, mis on tulevikus väga tõenäoline. Ma ei tahtnud, et see aspekt energiatarbimist asjatult suurendaks. Niisiis oli minu jaoks ülioluline määrata „ülemine“ ja „modifitseeritud“ väärtus koos valgustuse juhtimissüsteemi kasutamisega. Standard sätestab, et kui kasutate modifitseeritud väärtust, võite kasutada juhtimissüsteemi.

Nüüd, kui valgustuse visuaalsed ja mittevisuaalsed efektid on muutunud osaks uue standardi kohaldamisalast, kas saate täpsemalt kirjeldada protsessi, mis on selle edasi viinud?
EL: Viieaastase ülevaatusprotsessi alguses saatis Lighting Europe meile kirja, milles soovitas lisada uude muudetud standardisse inimkeskse valgustuse [“Human Centric Lighting“, HCL]. Üks meie esimestest ülesannetest oli see aspekt üle vaadata. Saime üsna kiiresti aru, et HCL-i toetamiseks pole piisavalt empiirilisi andmeid, et saaksime arvutustabelisse lisada uue veeru koos uute väärtustega. Sel ajal puudusid selle lisamise toetuseks ka veenvad andmed. Seetõttu lükkasime tagasi Lighting Europe’i taotluse selle lisamiseks kogu tabelisse. Lisasime siiski sõnastuse HCL-i ja reguleeritavate valgustuse juhtseadiste kohta, kuid need olid pigem üldised sõnastused ja vihjed kui tegelikud nõuded.

PWSR: Konsensuse ja ühehäälsuse saavutamiseks töörühmas peame alati arvestama kahe teguriga: meie poolt määratletavad ja standardile lisatavad regulatsioonid peavad olema teaduslikult põhjendatud. HCL ei olnud seda tol ajal ja jäeti seetõttu välja. Samuti ei tohi ühelgi Euroopa standardiga liituval liikmesriigil olla oma regulatsioone, mis ei ole standardiga kooskõlas. Seega andsime selles versioonis mõningaid näpunäiteid, soovitusi ja juhiseid HCL-i kohta, kuid me ei saa muuta seda veel standardi osaks.

Me ei saa siiski ignoreerida, et praegu on selles valdkonnas käimas suur arutelu. Seega tundsime, et peame selle aspekti lisama ka uude standardisse, kuid mitte nõudena, vaid mõne mitteametliku viitena. Kui oleksime selle välja jätnud, ütleksid inimesed, et me pole selle vajalikkust isegi tunnistanud. Nii et ma arvan, et see on olnud kompromiss. Nüüd on standard suurem, ehkki midagi oluliselt uut selles pole. Mõtteviis on muutunud, kuid mitte standard ise. Sisu ei muutunud üldse. See näeb välja teistsugune, kuid koostisosad on samad.

Valgusjuhtimissüsteemide kasutamist mainitakse ja soovitatakse uue standardi mitmes osas, eriti seoses muudetud valgustustasemetega. Kas saate rääkida meile täpsemalt, kuidas standard soovitab kasutada dünaamilisi ja nutikaid valgustuse juhtnuppe?
PWSR: Jah, valgustuse juhtimissüsteeme ja hämardamist on uues standardis mainitud, kuid see pole uus, vaid oli ka eelmises versioonis. Alati oli võimalus tõsta valgustustaset, kui tööjõud on vanem või pakkuda konkreetse visuaalse ülesande võimalust. Uue standardiga palume nüüd valgustusdisaineritel seda vaadata ja tahame neid innustada minema veelgi kaugemale, näiteks võib olla põhjust lisada kõrgemaid valgustustasemeid, millega nad peaksid
arvestama.

Ning see viib meid selleni, mis on selle uue võtmesõna „modifitseeritud“ taga. Liiga paljud vaatasid vana standardit ja ütlesid: „Ma ei tohi minna alla miinimumi ega ka üle kõrgema väärtuse“. Vana standardiga ei olnud kunagi ette nähtud kindla numbri andmist. Valgustatuse puhul on planeerijatel võimalik valgustihedus ise määratleda ja kasutada argumenteerimiseks tabelit ja konteksti muutjaid. Niisiis minu arvates on uus standard väga hariv.​