Salgs- og leveringsbetingelser

1. Varer leveres gebyrfrit i Danmark ved ordre over kr. 1000,- ekskl. moms. Ved ordrer under kr. 1000,- ekskl. moms faktureres et ekspeditionsgebyr på kr. 125,-. Der opkræves et miljøbidrag pr. armatur i henhold til branchens takster (Weee-direktiv).

2. Betalingsbetingelser: Betaling skal ske iht. den til enhver tid gældende betalingsaftale. Ved senere betaling beregnes morarentetillæg p.t. 1,5% pr. måned fra forfaldsdag at regne. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og Glamox A/S har ret til forlods at anvende alle indbetalinger til dækning heraf. Hvis påkrævet, skal kunden på opfordring fra Glamox A/S kunne stille fuld garanti for betaling. 

3. Priser og leveringsbetingelser for specialarmaturer er kun bindende for det tilbudte antal og typer. 

4. Leveringstiden regnes fra den dag, da ordren er teknisk klarlagt. I tilfælde af forsinkelse er vort ansvar begrænset således, at vi i alt for dagbøder og erstatningskrav maksimalt hæfter med et beløb svarende til 10% af fakturabeløbet. 

Vi forbeholder os ret til at levere varer med ændrede tekniske specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for køber. 

5. Returnering af varer der er mere end 90 dage fra fakturadato tages ikke retur. Returvarer accepteres kun for standardarmaturer (A-varer) i ubrudt original emballage i ubeskadiget stand. Specialarmaturer, ukurante armaturer eller andre varer, der for eksempel er specielt fremstillet, afvigende fra vore standardtyper eller hjemtaget af os på særlig bestilling, kan ikke returneres eller forventes krediteret.

Returvarer accepteres kun ved forudgående skriftlig aftale om returnering. Glamox A/S opretter returdokumenter samt bestiller afhentning hos transportør.
Godkendte returvarer krediteres med fakturaværdi -25%. Kontakt venligst vores kundecenter for nærmere aftale på telefon 70100304 eller e-mail service.dk@glamox.com.

6. Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold for force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, import- eller eksportrestriktioner mv. uforudsete driftsforstyrrelser, samt forsinkede eller mangelfulde leverancer fra Glamox A/S leverandører.

7. Reklamation over mangelfulde produkter eller dele skal fremsættes straks efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget og senest 14 dage efter leveringen. Mangelfulde produkter eller dele ombyttes med nye, såfremt det dokumenteres, at manglen skyldes fejl begået af os. Arbejdsløn og andre udgifter i forbindelse med ombytning dækkes ikke af Glamox A/S. Mangler/defekter der er forårsaget af software fejl, virus eller lignende dækkes ikke.

8. Vi er kun ansvarlig for skade forvoldt af vore produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vort skadeansvar på ting kan ikke overstige kr. 50.000,-. Såfremt vi bliver pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af solgte produkter, herunder videresalg og modifikation, er køberen forpligtiget til at skadeløsholde os for det ansvar, som vi måtte blive pålagt i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Glamox A/S har ret til at sagsøge køberen ved samme domstol, som behandler erstatningskravet imod os i anledning af de solgte produkter. Se i øvrigt vores garantibetingelser

9. Driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller udgifter erstattes ikke, hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler ved varerne eller i forbindelse med produktansvar. 

10. Ved levering skal køber straks foretage undersøgelse for fejl eller mangler i leverancen. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, dog inden 5 arbejdsdage, efter manglen er eller burde være opdaget give Glamox A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Manko ved forsendelse skal omgående meddeles distributøren, dvs. fragtmanden.

Ved transportskade er det altid modtageren, der skal reklamere. Hvis en vare leveres i beskadiget stand, skal kunden ved modtagelsen gøre opmærksom på dette til transportøren og ligeledes informere Glamox A/S, som herefter vil rejse erstatningskrav overfor transportøren.

11. Alle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres ved Retten i Glostrup (eller Københavns Byret) som vedtaget værneting. Glamox A/S kan dog også vælge at anlægge sagen ved kundens hjemting.